Znajdź to, czego potrzebujesz

Znajdź to, czego potrzebujesz

Umowa uaktywniająca i aktywizacyjna dla niani

Co to jest umowa uaktywniająca?

Rodzice pragnący wrócić na rynek pracy po narodzinach dziecka stoją przed trudną decyzją dotyczącą formy opieki nad dzieckiem. Mogą skorzystać z pomocy babci, zapisać dziecko do żłobka lub zatrudnić nianię. Wybierając tę ostatnią opcję, warto zapoznać się z takim pojęciem, jak umowa uaktywniająca dla niani

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a chcą zatrudnić pracownika do wykonywania pracy ciągłej, mogą skorzystać z umowy uaktywniającej dla niani. Jest to rodzaj umowy przeznaczony dla rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem o świadczenie usług regulowanych przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, dotyczącymi umowy zlecenia. Składki ZUS opłacane są przez Skarb Państwa – ma to na celu ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy. Umowa uaktywniająca dla niani jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami. Na jej podstawie dana osoba sprawuje opiekę nad dzieckiem. Prawidłowo sporządzona stanowi dokument prawny, z którego wynika określony skutek podatkowy. 

Co to jest umowa aktywizacyjna?

Umowa aktywizacyjna dla niani różni się od umowy uaktywniającej. Powstała w 2006 roku jako ulga na zatrudnienie pomocy domowej przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe. Zatrudnienie odbywa się w ramach aktywizacji bezrobotnych z urzędu pracy. Warto zaznaczyć, że wprowadzone w 2011 roku przepisy dotyczące zatrudnienia niań nie są podstawą ulgi podatkowej dla pomocy domowej. Obecnie ulga ta polega na opłacaniu przez Skarb Państwa składek ZUS, ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego, na podstawie umowy uaktywniającej. 
Umowa aktywizacyjna dla niań, jako pomocy domowej, nadaje prawo do ulgi podatkowej osobie, która zatrudniła osobę bezrobotną i z tego tytułu poniosła koszty z własnych środków na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego tej osoby. Umowa aktywizacyjna dla niań i umowa uaktywniająca różnią się więc między sobą obowiązkami podatkowymi oraz ulgami przysługującymi z tytułu zawarcia danej umowy.

Wiadomości