Znajdź to, czego potrzebujesz

Znajdź to, czego potrzebujesz

Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.MYNANNY.PL 

(„Regulamin”)

 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Administratorem serwisu www.MyNanny.pl (zwanego dalej „Serwisem”) jest Sana El-Azzeh-Skiekierska i Anna Grzesiak prowadzące spółkę cywilną pod nazwą My Nanny Sana El-Azzeh-Siekierska i Anna Grzesiak s.c. z siedzibą w Warszawie (01-012), ul. Smocza 1/72, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5272929669, REGON: 386313292, zwane dalej „Administratorem”.
 2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez podane wyżej dane adresowe oraz pod adresem mailowym kontakt@MyNanny.pl.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie przycisku (linku) „Regulamin” umieszonego w stopce Serwisu na stronie głównej lub pod adresem www.mynanny.pl/regulamin.
 4. Regulamin zawiera warunki korzystania z Serwisu www.MyNanny.pl, regulując prawa i obowiązki Administratora oraz jego Użytkowników.
 5. Serwis jest platformą komunikacyjną, która umożliwia umieszczanie i wyszukiwanie ogłoszeń i profili w celu znalezienia przez rodziców opiekunki dla dzieci.

 

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis. Użytkownik może założyć Konto Niani bądź Konto Rodzica.

Konto – część Serwisu dostępna po zalogowaniu do Serwisu dla danego Użytkownika, która identyfikowana jest za pomocą jego adresu e-mail. W celu utworzenia Konta należy dokonać bezpłatnej Rejestracji. Proces Rejestracji przebiega odmiennie dla Konta Niani oraz dla Konta Rodzica. Konto Rodzica posiada funkcje dostępne bezpłatnie oraz odpłatnie.

Konto Premium – Konto Rodzica z aktywną subskrypcją umożliwiającą dostęp do imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych Użytkowników posiadających Konto Niani.

Profil – przyporządkowana dla każdego Konta część Serwisu zawierająca udostępnione przez Użytkownika informacje, które mogą być widoczne dla pozostałych Użytkowników.

Logowanie – identyfikacja Użytkownika na potrzeby uzyskania przez niego dostępu do Konta w zakresie posiadanych uprawnień.

 

§3

Założenie Konta Użytkownika – postanowienia ogólne 

 1. W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje bezpłatnej Rejestracji, wybierając uprzednio czy jest rodzicem (Konto Rodzica) czy nianią (Konto Niani). Konto Rodzica i Konto Niani cechują się innymi uprawnieniami oraz wymagają podania w procesie Rejestracji odmiennych danych.
 2. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że ma ukończony 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Każdy Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto. Wielokrotnie rejestrowanie się tej samej osoby jest niedozwolone.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w procesie Rejestracji prawdziwych informacji oraz ich bieżącego aktualizowania w przypadku zmian.
 5. W trakcie Rejestracji Użytkownik powinien uzupełnić formularz rejestracyjny, wskazując swój aktualny adres e-mail oraz hasło dostępu do Konta. Wypełnienie części pól z formularza rejestracyjnego jest obowiązkowe. W formularzu rejestracyjnym znajdują się także pola przeznaczone na informacje, które Użytkownik może, lecz nie musi podać. Po prawidłowym przeprowadzeniu Rejestracji Użytkownik otrzyma na podany adres maila potwierdzającego założenie Konta.
 6. Administrator umożliwia także dokonanie Rejestracji za pomocą portalu Facebook. Jest to usługa oferowana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. Aby skorzystać z tej możliwości, Użytkownik musi mieć konto na Facebooku. Uwierzytelnienie następuje na stronie Facebooka. Pojawia się tam również informacja, jakie dane są przekazywane Administratorowi przez Facebooka – są to dane profilu publicznego Użytkownika, przede wszystkim adres email. Są to dane niezbędne i wystarczające do identyfikacji i bezpiecznego założenia Konta w Serwisie. W ten sposób profil Użytkownika w portalu Facebook jest łączony z naszą usługą. Administrator nie ma żadnych uprawnień do konta Użytkownika na Facebooku, w szczególności do publikowania jakichkolwiek treści na nim. W wypadku skasowania konta na Facebooku, Administrator nie jest o tym przez Facebook informowany. Dane przekazane przy rejestracji z użyciem tego serwisu pozostają w bazach Administratora. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.
 7. W celu założenia Konta konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów (przycisk wyboru) w procesie Rejestracji. Powyższe oświadczenie jest niezbędne do założenia Konta.
 8. W trakcie Rejestracji Użytkownik zostanie zapytany czy wyraża zgodę na przesyłanie newslettera (informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, nowościami, pracami konserwującymi, promocjami, ofertami, szkoleniami itp.). Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów (przycisk wyboru) oraz jest całkowicie dobrowolne i niewymagane w celu założenia Konta. Zgoda może być w każdym momencie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa (przycisk wyboru) po zalogowaniu się do Serwisu przez Użytkownika w ustawieniach jego Konta bądź poprzez zgłoszenie takiego żądania Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §1 Regulaminu. Ponadto w stopce każdego maila wysłanego do Użytkownika przez Administratora znajduje się informacja o sposobie wypisania się z Newslettera samodzielnie lub poprzez napisanie do nas na kontakt@mynanny.pl  
 9. Wszelkie informacje podane w trakcie procesu Rejestracji mogą zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu za pomocą zakładki „Mój Profil”. Informacje, których podanie nie jest obowiązkowe mogą zostać także usunięte. W celu usunięcia informacji, których podanie w procesie Rejestracji jest obowiązkowe konieczne jest usunięcie Konta (patrz dalej: „usunięcie konta”).
 10. W trakcie Rejestracji oraz na Koncie i Profilu Użytkownika zabronione jest umieszczanie informacji (treści, zdjęć, rysunków, ciągów znaków) sprzecznych z §9.
 11. Administrator ma prawo do weryfikowania Kont oraz przeglądania informacji, treści oraz zdjęć publikowanych przez Użytkowników na Koncie i w Profilu oraz uprawniony jest do usunięcia treści naruszających Regulamin.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do odmówienia użytkownikowi rejestracji (utworzenia Konta) w przypadku uprzedniego usunięcia Konta z powodów, o których mowa w § 11 ust. 3 i 4. 

 

§4

Konto Niani

 1. W trakcie Rejestracji Konta Niani obowiązkowe jest podanie następujących informacji:

DANE LOGOWANIA

 • adres mailowy;
 • hasło;

(chyba że Rejestracja następuje za pomocą Facebook)

DANE PERSONALNE

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • płeć;
 • data urodzenia (w Profilu wyświetlany będzie wiek);
 • miasto pobytu oraz dzielnica (o ile dotyczy);
 • ulica (w Profilu wyświetlane orientacyjne położenie w środkowej części ulicy podanej przez Użytkownika);
 • kod pocztowy (nie jest wyświetlany w Profilu);
 • zdjęcie przedstawiające twarz Użytkownika w sposób umożliwiający jego rozpoznanie;
 • krótka informacja o Użytkowniku (opis) – zabrania się w podawania w ramach tej rubryki danych kontaktowych;

INFORMACJE ZAWODOWE

 • wymiar czasu pracy (pełny etat, pół etatu, dorywczo, na noc, Nany Sharing);
 • staż pracy w charakterze opiekunki/opiekuna do dzieci;
 • liczba dzieci, którą opiekunka/opiekun decyduje się opiekować jednocześnie;
 • rodzaj posiadanego doświadczenia w pracy;
 • czy opiekunka/opiekun posiada referencje, o które rodzice będą mogli prosić;
 • preferowane miejsce pracy;
 • oferowany rodzaj aktywności z dzieckiem;
 • dodatkowe świadczenia w zakresie opieki nad dzieckiem;
 • zgoda na opiekę nad dziećmi z dwóch rodzin jednocześnie („Nanny sharing”);
 • preferencje w zakresie nurtów opieki nad dzieckiem (m.in. Rodzicielstwo Bliskości, Porozumienie bez przemocy, Wychowanie bez kar i nagród, Pedagogika Marii Montessori, Pedagogika Jespera Juula);
 • oczekiwane wynagrodzenie za godzinę opieki nad dziećmi;
 • dyspozycyjność czasowa Użytkownika w określonych dniach i godzinach.
 1. W trakcie Rejestracji Konta Niani zalecane, lecz nie obowiązkowe jest podanie następujących informacji:

DANE PERSONALNE

 • link do video wizytówki opublikowanej na YouTube lub Vimeo

INFORMACJE ZAWODOWE

 • znajomość języków;
 • dodatkowe informacje m.in. posiadanie prawa jazdy, samochodu, akceptacja zwierząt, paląca/-y;
 • wykształcenie;
 • kierunek studiów.
 1. Na skutek założenia Konta Niani Profil Użytkownika zostanie umieszczony w znajdującym się w Serwisie ogólnodostępnym spisie niań dostępnym w zakładce „Znajdź Nianię”. Użytkownicy z zarejestrowanym Kontem Niani mogą aplikować na oferty pracy, korzystać z okazjonalnych darmowych lub płatnych szkoleń oraz kontaktować się z Użytkownikami posiadającymi Konto Rodzica (udostępnienie danych kontaktowych Niani – patrz §4 ust. 5).
 2. Informacje, o których mowa w §4 ust. 1-2 powyżej widoczne są w Profilu przyporządkowanym do Konta Niani. Profil (w tym imię i pierwsza litera nazwiska oraz wiek Użytkownika) widoczny jest dla wszystkich Użytkowników z zastrzeżeniem poniższego. Pełne imię i nazwisko oraz numer telefonu widoczne będą wyłącznie dla Użytkowników posiadających wykupioną subskrypcję Konta Premium.
 3. Po dokonaniu Rejestracji Konta Niani niania otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem założenia Konta zawierający dodatkowo linki do dwóch dodatkowych testów. Rozwiązanie ww. testów jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość założenia Konta Niani w Serwisie.
 4. W ramach korzystania przez nianię z Serwisu może ona otrzymać następujące „trofea”:
  • Weryfikacja telefoniczna;
  • Rozwiązany pomyślnie test z wiedzy o dzieciach;
  • Rozwiązany test psychologiczny;
  • Odbyty kurs pierwszej pomocy;
  • Odbyty kurs „Idealnej Niani”

Trofea będą przyznawane na zasadach opisanych w Serwisie. 

 1. Użytkownik posiadający Konto Niani uzyskuje dostęp do wewnętrznego komunikatora w ramach Serwisu, za pomocą którego Użytkownik może komunikować się z Użytkownikami posiadającymi Konto Rodzica. 
 2. Użytkownik posiadający Konto Niani będzie otrzymywał na podany w trakcie rejestracji adres e-mail powiadomienia o otrzymaniu wiadomości w Serwisie. Dla celu odczytania otrzymanej wiadomości niezbędne jest zalogowanie się do Serwisu.

 

§5

Konto Rodzica

 1. W trakcie Rejestracji Konta Rodzica obowiązkowe jest podanie następujących informacji:

DANE LOGOWANIA

 • adres mailowy;
 • hasło;

(chyba że Rejestracja następuje za pomocą Facebook)

DANE PERSONALNE

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 1. Następujące informacje: imię oraz nazwisko widoczne będą w ramach ogłoszenia o poszukiwaniu opieki do dzieci, o którym mowa w §6 poniżej, umieszczonego przez Rodzica w Serwisie, wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto Niani.
 2. Użytkownik posiadający Konto Rodzica ma możliwość dodawania ofert pracy dla Użytkowników  posiadających Konta Niań w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi („Oferta Pracy”), z zastrzeżeniem, że bez wykupienia Konta Premium nie będzie miał możliwości odczytywania wiadomości od niań wysyłanych w odpowiedzi na zamieszczoną Ofertę Pracy. Użytkownik taki otrzyma powiadomienie o otrzymanej wiadomości na podany przy rejestracji adres e-mail.
 3. Użytkownik posiadający Konto Rodzica ma możliwość wykupienia subskrypcji Konta Premium (zawarcie umowy subskrypcji Konta Premium). Subskrypcja Konta Premium pozwala na pisanie i odczytywanie wiadomości do niań w wewnętrznym komunikatorze dostępnym w Serwisie oraz na przeglądanie pełnych Profili niań wraz z ich danymi kontaktowymi oraz imieniem i nazwiskiem.
 4. Umowa subskrypcji Konta Premium zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w drodze elektronicznej poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu dostępnej po zalogowaniu się Użytkownika posiadającego Konto Rodzica i opłacenie przez Użytkownika subskrypcji Konta Premium, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W celu wykupienia subskrypcji Konta Premium Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na wykonanie usługi dostępu do usługi Konta Premium przez Administratora. Dokonując zakupu subskrypcji Konta Premium Użytkownik informowany jest, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora w postaci zapewnienia dostępu do Konta Premium, utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 5. Subskrypcja Konta Premium aktywna jest przez czas nieokreślony, licząc od dnia zawarcia umowy subskrypcji Konta Premium. Rozpoczęcie korzystania z Konta Premium możliwe jest natychmiast po zawarciu umowy. Okresem rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, o której mowa w ust. 6 powyżej jest okres 1 miesiąca. Jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji Premium, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zostanie od Użytkownika pobrana automatycznie opłata za kolejny okres rozliczeniowy.
 6. Użytkownik może zrezygnować z Konta Premium w Serwisie w dowolnym momencie, przy czym dostęp do Konta Premium będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne: Administrator nie zwraca środków z tytułu niewykorzystania w całości miesięcznego dostępu do Konta Premium. W celu zgłoszenia rezygnacji należy wykonać instrukcje przewidziane w Serwisie. Rezygnacja z subskrypcji Konta Premium powoduje automatyczne zlikwidowanie dostępu do Konta Premium na koniec danego okresu rozliczeniowego.  
 7. Aktualna cena subskrypcji Konta Premium umieszczona jest w Serwisie. Koszt subskrypcji może ulec zmianie, wówczas wykupiona subskrypcja do końca okresu rozliczeniowego pozostaje w tej samej cenie.
 8. Płatność za subskrypcję Konta Premium możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem usług świadczonych przez serwis www.przelewy24.pl.
 9. W ramach korzystania z Konta Premium Użytkownik może zgłaszać Administratorowi prośby w sprawie udzielenia wsparcia w zorganizowaniu wideo konferencji z wybranymi nianiami. Zakres udzielanego wsparcia zostanie uzgodniony między Administratorem lub jego przedstawicielem a Użytkownikiem. Wsparcie może obejmować w szczególności: uczestnictwo w spotkaniu, wsparcie merytoryczne, moderowanie toku rozmowy.

 

§6

Oferty Pracy

 1. Użytkownik posiadający Konto Rodzica ma możliwość zamieszczenia Oferty Pracy. 
 2. Po wygaśnięciu lub anulowaniu subskrypcji Konta Premium Oferta Pracy zostanie usunięta po okresie 6 miesięcy. Oferta Pracy jest usuwana niezwłocznie w przypadku wygaśnięcia lub anulowania subskrypcji i usunięcia Konta Rodzica z systemu. 
 3. W celu zamieszczenia Oferty Pracy Użytkownik podaje dane wymagane zgodnie z formularzem dostępnym w Serwisie:

KROK 1 – OPIS OFERTY PRACY:

 • tytuł Oferty Pracy (pole obowiązkowe);
 • treść Oferty Pracy (pole obowiązkowe);
 • zdjęcie (pole nieobowiązkowe);
 • link do wizytówki video opublikowanej w serwisie YouTube lub Vimeo (pole nieobowiązkowe).

KROK 2 – LOKALIZACJA

 

 • miejscowość pobytu (pole obowiązkowe);
 • dzielnica (o ile dotyczy);
 • ulica (w Profilu wyświetlane orientacyjne położenie w środkowej części ulicy podanej przez Użytkownika) (pole obowiązkowe);
 • kod pocztowy (nie jest wyświetlany w Profilu) (pole obowiązkowe)

 

KROK 3 – INFORMACJE DODATKOWE 

 

 • preferowany wiek poszukiwanej Niani (pole obowiązkowe);
 • preferowana płeć poszukiwanej Niani (pole obowiązkowe);
 • proponowana stawka za godzinę opieki (pole obowiązkowe);
 • wymiar czasu pracy (pole obowiązkowe);
 • wymagane doświadczenie (w latach) (pole obowiązkowe);
 • liczba dzieci do opieki (pole obowiązkowe);
 • wymagane doświadczenie w pracy (pole obowiązkowe);
 • preferowane miejsce pracy (pole obowiązkowe);
 • preferowane aktywności z dzieckiem (pole obowiązkowe);
 • dodatkowe świadczenia w zakresie opieki nad dzieckiem (pole obowiązkowe);
 • zgoda lub brak zgody na Nanny Sharing (pole obowiązkowe);
 • preferencje w zakresie nurtów opieki (pole obowiązkowe);
 • wymagana dostępność niani (pole obowiązkowe);
 • wymagane kursy szkolenia (pole nieobowiązkowe);
 • wymagane referencje (pole nieobowiązkowe);
 • wymagane wykształcenie (pole nieobowiązkowe);
 • kierunek studiów (pole nieobowiązkowe);
 • znajomość języków obcych przez nianię (pole nieobowiązkowe);

 

 • dodatkowe wymagania m.in. posiadanie prawa jazdy, samochodu, akceptacja zwierząt, niepaląca/-y;
 1. W Ofercie Pracy zabrania się podawania danych kontaktowych do Użytkowników.
 2. Treść Oferty Pracy widoczna jest dla wszystkich Użytkowników. Wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto Niani widoczne jest także imię i nazwisko Użytkownika dodającego Ofertę Pracy.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości Nanny Sharing nie jest usługą świadczoną przez lub za pośrednictwem Administratora. W razie wyrażenia zgody na Nanny Sharing przez rodzica oraz nianię Użytkownicy we własnym zakresie oraz na własny rachunek dokonują wszelkich uzgodnień co do warunków i sposobu wykonywania Nanny Sharingu. Administrator jedynie dostarcza Użytkownikom informacje co do zgody lub braku zgody danego Użytkownika na taką formę wykonywania opieki nad dziećmi. 

 

§7

Forum i fanpage

  1. W stopce Serwisu umieszczony jest przycisk (link) odsyłający Użytkownika do grupy dyskusyjnej utworzonej w serwisie Facebook pod nazwą: „Niania w Warszawie” (zwanej dalej: „Forum”). Forum jest miejscem, gdzie odbywa się dyskusja Użytkowników Serwisu na tematy związane z rodzicielstwem, m.in. z opieką nad dziećmi lub jakością usług świadczonych przez nianie. Dyskusja jest moderowana przez Administratora Serwisu.
  2. Administrator Serwisu zarządza także fanpage’em „My Nanny” znajdującym się w serwisie Facebook.
  3. Użytkownicy korzystając z Forum oraz fanpage’a zobowiązani są przestrzegać zasad, o których mowa w §9 niniejszego Regulaminu oraz zasad wynikających z regulaminu portalu Facebook.

 

 • W wypadku, w którym Administrator utworzy jakiekolwiek inne grupy lub fanpage w dowolnych mediach społecznościowych, odpowiednie zastosowanie znajdują do nich postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności tego §7.

 

 

§8

Zasady dokonywania zakupów w Serwisie 

  1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie zakupu publikacji w formie e-booków w formatach wskazanych w serwisie.

 

 • Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Użytkownika wiąże cena obowiązująca w chwili dokonania zakupów, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

 

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności. Honorowanymi przez Administratora formami płatności są:
 1. a) kartą kredytową lub debetową online;
 2. c) przelewu z konta bankowego;
 3. d) przelewu internetowego.
 1. Użytkownik, który jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien podać dane niezbędne do jej wystawienia. Użytkownik akceptuje fakt, że faktura VAT zostanie przesłana mu drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Fakturę VAT wysłaną w ww. formie uważa się za doręczoną skutecznie z chwilą wprowadzenia tej wiadomości do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili złożenia zamówienia i opłacenia go przez Użytkownika. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest przesyłane przez Administratora niezwłocznie na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 3. W przypadku zakupu przez użytkownika Towaru w formie e-booka, e-book zostanie przesłany przez Administratora niezwłocznie na wskazany przez użytkownika adres e-mail lub zostanie udostępniony Użytkownikowi do pobrania. 
 4. W celu zamówienia e-booka Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy).
 5. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych do sprzedaży towarów lub usług, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§9

Odpowiedzialność Użytkownika i Administratora

 1. Administrator nie ma możliwości zweryfikowania tożsamości Użytkowników, ich kompetencji oraz uczciwości i dobrych zamiarów, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania innych Użytkowników, które mogły spowodować szkodę bądź krzywdę innych Użytkowników lub osób trzecich. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez któregokolwiek Użytkownika umowy mającej za przedmiot sprawowanie opieki nad dziećmi, ani za prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników w Serwisie. Wyłącznie Użytkownicy zobowiązani są do dokonywania weryfikacji prawdziwości twierdzeń Użytkownika, z którym mają zamiar zawrzeć umowę. 
 2. Użytkownicy, kontaktując się ze sobą oraz zamieszczając informacje w Profilu oraz na Koncie (treści, zdjęcia, ciągi znaków, itp.), zobowiązani są do poszanowania zasad kultury i dobrego wychowania. W szczególności niedozwolone jest publikowania informacji mających charakter obraźliwy, napastliwy, oszczerczy, seksistowski, wulgarny, pornograficzny lub przedstawiający przemoc.
 3. Niedozwolone jest publikowanie w Profilu oraz na Koncie informacji (treści, zdjęć, ciągów znaków, itp.) niezgodnych z prawem lub z Regulaminem, naruszających cudze prawa własności intelektualnej jak również publikowanie danych osobowych innych Użytkowników bądź osób trzecich.
 4. Niedozwolone jest także publikowanie linków internetowych prowadzących do stron zawierających treści sprzeczne z ust. 2-3 powyżej.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje (treści, zdjęć, ciągów znaków, itp.) zamieszczane w jego Profilu i na jego Koncie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za te informacje, również w przypadku, gdy są one sprzeczne z Regulaminem lub z prawem i nie zostały przez Administratora usunięte, pod warunkiem, że Administrator nie uzyskał wiedzy o takich treściach lub w wypadku, w którym uzyskał wiedzę o takich treściach, ale niezwłocznie uniemożliwił do nich dostęp. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści i informacji niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, których może doznać Użytkownik:
  • w związku z korzystaniem z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem bądź przepisami prawa;
  • w związku z udostępnieniem informacji przez Użytkownika, w tym udostępnieniem informacji pozwalających na identyfikowanie tożsamości Użytkownika przez osoby trzecie;
  • w związku z bezprawnym lub niezgodnym z Regulaminem działaniem osób trzecich, o ile nie wynika ono z zawinionego przez Administratora niedołożenia należytej staranności w dochowaniu środków bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu;
  • w związku z tymczasowym lub trwałym zablokowaniem dostępu do Serwisu lub jego części bądź w związku z usunięciem konta Użytkownika;
  • w związku z przejęciem Konta i bezprawnym uzyskaniem dostępu do Konta przez osoby trzecie, w tym również na skutek złamania zabezpieczeń teleinformatycznych Serwisu, o ile nie wynika to z zawinionego braku należytej staranności Administratora.
 7. W przypadku roszczeń wniesionych przez innych Użytkowników lub osoby trzecie wobec Administratora, wynikających z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub z naruszenia prawa (w szczególności z tytułu naruszenia przez Użytkownika cudzych praw autorskich), Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Administratora z obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia; pokrycia poniesionych przez Administratora kosztów zasądzonych przez sąd obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń prawa; pokrycia kosztów poniesionych przez Administratora w związku z wniesieniem przez osobę trzecią roszczeń, o których mowa powyżej (w tym roszczeń o zaniechanie) a także kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego (obsługi prawnej).
 8. Administrator nie będzie dostarczał Użytkownikom treści o charakterze bezprawnym oraz sprzecznym z treścią Regulaminu.

 

§10

Inne prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników

 1. Konto Użytkownika ma charakter osobisty i przypisane jest do konkretnej osoby. Niedopuszczalne jest przekazanie lub udostępnienie w celu skorzystania z Konta osobom trzecim. Użytkownik nie jest także uprawniony do przenoszenia na rzecz osób trzecich praw i obowiązków wynikających z umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie w całości ani w części.
 2. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu bez zgody Administratora nie może prowadzić działalności o charakterze reklamowym. W szczególności bez zgody Administratora niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń i oferowanie usług w charakterze opiekunki/opiekuna przez przedsiębiorców, którzy nie świadczą osobiście usługi polegającej na opiece a jedynie oferują usługę wykonywaną przez swoich podwykonawców bądź pracowników bądź też działają w charakterze pośrednika.
 3. Administrator ma prawo do prowadzenia okresowych lub stałych akcji lub promocji w Serwisie według własnego uznania.
 4. Administrator ma prawo w dowolnym momencie do zmiany, w tym rozszerzenia zakresu usług oferowanych w Serwisie, w tym w szczególności poprzez udostępnianie materiałów Użytkownikom do korzystania lub umożliwienie Użytkownikom udziału w wydarzeniach na zasadach opisanych w odrębnych regulaminach regulujących dane wydarzenie.

 

§11

Usunięcie Konta

 1. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 
 2. W celu usunięcia Konta należy skorzystać z przycisku „usuń Konto” dostępnego dla Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu w ustawieniach jego Konta bądź zgłosić takie żądanie Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §1 Regulaminu.
 3. Administrator uprawniony jest do usunięcia Konta, na które Użytkownik nie logował się w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 4. Administrator uprawniony jest także do usunięcia Konta Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności jeśli rozpowszechniał dane kontaktowe w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz jeżeli naruszył zasady, o których mowa w §9.
 5. W razie usunięcia Konta w trakcie trwania danego okresu rozliczeniowego, środki pieniężne pobrane za dany okres rozliczeniowy nie podlegają zwrotowi.

 

§12

Reklamacje i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Serwisu w drodze korespondencji elektronicznej na adres kontakt@MyNanny.pl lub w formie listu przesłanego na adres siedziby Administratora. Reklamacja powinna zawierać okoliczności uzasadniające reklamację oraz przypisany do Konta adres e-mail. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a  Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§13

Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownik będący konsumentem przyjmuje do wiadomości, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 1. a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (dot. dostępu do usługi Konto Premium);
 2. b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (dot. Towarów w formie e-booków).

 

§14

Prawa do Serwisu

 1. Administrator jest właścicielem Serwisu. Administratorowi przysługują wyłączne prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie) do całości Serwisu, w szczególności do wyświetlanych treści, elementów graficznych, nazwy oraz rozwiązań o charakterze technicznym i informatycznym, z wyłączeniem treści (w tym zdjęć, filmów, opisów i innych materiałów publikowanych przez Użytkowników). Niedozwolone jest kopiowanie elementów Serwisu oraz wykorzystywanie ich do jakichkolwiek celów (komercyjnych lub niekomercyjnych).
 2. Z chwilą opublikowania przez Użytkownika jakiejkolwiek treści w Serwisie, w tym w szczególności na Koncie lub na Profilu, w postaci m.in. zdjęć, nagrań, filmów, opisów i innych materiałów („Materiały Użytkownika”), Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie do korzystania i rozporządzania Materiałami Użytkownika, wraz z prawem wykonywania praw zależnych do Materiałów Użytkownika wyłącznie w ramach Serwisu, na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów Użytkownika – wytwarzanie egzemplarzy Materiałów Użytkownika wszystkimi technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały Użytkownika utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania Materiałów Użytkownika w sposób inny niż określony w pkt b). powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów Użytkownika w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;
  • wykorzystywanie Materiałów Użytkownika do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, komercyjnych  Administratora, 
  • wprowadzanie Materiałów Użytkownika w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
  • dokonywanie tłumaczeń Materiałów Użytkownika na różne wersje językowe.
 3. Użytkownik upoważnia Administratora do wykonywania w jego imieniu przysługujących mu autorskich praw osobistych do Materiałów Użytkownika i zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu praw w sposób uniemożliwiający korzystanie z Materiałów Użytkownika przez Administratora. 

 

§15

Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie z powodu konieczności dostosowania go do wymogów prawnych oraz profilu prowadzonej działalności, w tym zmian, usunięcia i wprowadzenia nowych usług lub funkcjonalności Serwisu. Zmiana Regulaminu może być także podyktowana aktualizacją danych podmiotowych Administratora.
 2. Zmieniony Regulamin wraz ze stosowną informacją zawierającą przyczyny zmian wysłane zostaną zarejestrowanym Użytkownikom na podany przez nich adres e-mail.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. 
 4. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Użytkownika, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta w Serwisie (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 11 niniejszego Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. 

 

§16

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript. Zalecaną przeglądarką WWW jest Google Chrome.
 2. Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty elektronicznej, możliwość realizacji przelewów pieniężnych przez Internet.
 3. Ponadto korzystanie z Serwisu będzie wiązać się z udostępnieniem przez Użytkownika  podstawowych informacji o komputerze: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny. itp.
 4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu, spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika, ułatwienie nawigacji w Serwisie.
 5. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. 
 6. Administrator może wdrażać do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązania funkcjonalne, identyfikacyjne lub inne, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora Serwisu albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.).

 

§17

Postanowienia Końcowe

 1. Administratorami danych osobowych Użytkowników są Anna Grzesiak i Sana El-Azzeh-Siekierska. Informacje o sposobie, podstawie, zakresie, celu, okresie oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część niniejszego Regulaminu jest nieważne lub niewykonalne, zostanie ono wykonane w najszerszym możliwym zakresie, zaś pozostałe postanowienia lub część nadal obowiązują i są wiążące dla Administratora i Użytkownika.
 3. Tytuły poszczególnych działów niniejszego Regulaminu mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią podstawy dla jego wykładni.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
Wiadomości