/  Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.MyNanny.pl wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników (Klientów) w związku z korzystaniem przez nich z usługi spółki Axe Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez serwis internetowy www.MyNanny.pl.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (zwanych dalej Administratorem) przetwarzanych w zakresie i w celu, o którym mowa w niniejszym dokumencie jest właściciel serwisu www.MyNanny.pl – Axe Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 11/252, Warszawa 02-739, NIP 7010593229, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000626204

Inspektor danych osobowych

Inspektor ochrony danych, to osoba z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora.

Inspektorem danych osobowych Administratora jest Sana El-Azzeh-Siekierska i można skontaktować się z nią poprzez email kontakt@MyNanny.pl oraz pod adresem:

Axe Center Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Wałbrzyska11/252

Warszawa 02-739 

W jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług a także sprzedaży produktów od lub za pośrednictwem Axe Center Sp. z o.o.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w serwisie www.MyNanny.pl lub korzystanie z usług i nabycie produktów od lub za pośrednictwem Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane także do celów marketingowych, w tym profilowania, także w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów, nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Axe Center Sp. z o.o.

Profilowanie

W celu zapewnienia Ci najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty marketingowej Administrator może stosować  „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu cofnięcia lub wygaśnięcia zgody a także podstawy prawnej do ich przetwarzania. Jednocześnie dane mogą być przetwarzane przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub podmiotu trzeciego, tj. między innymi w celach rozliczeniowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu świadczonych przez i z pośrednictwem Administratora usług a także nabywanych od i za pośrednictwem Administratora produktów. 

W odniesieniu do usług świadczonych przez i za pośrednictwem Administratora oznacza to, że Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz czasami po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

W odniesieniu do sprzedaży produktów Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży, zaś po tym okresie wyłącznie wtedy, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

W celach marketingowych oraz poprzez profilowanie Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu www.MyNanny.pl do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Axe Center Sp. z o.o.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu www.MyNanny.com do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora). Uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie treści usług  Axe.Travel Sp. z o.o. np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Zakres przetwarzanych danych oraz dane niezbędne do korzystania z serwisu www.MyNanny.pl

Podanie niektórych danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług.

W razie nie podania następujących danych przez użytkownika chcącego założyć Konto Rodzica usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona, ani pośredniczona:

• imię i nazwisko Klienta,

• dane kontaktowe Klienta (adres, telefon, e-mail),

• adres dostawy lub wykonania usługi,

• informacje dotyczące relacji z Klientem, takie jak data wprowadzenia danych osobowych Klienta do systemu, informacje o komunikacji prowadzonej z Klientem za pośrednictwem wszystkich kanałów, zastrzeżenia złożone przez Klienta, złożone zamówienia, czas realizacji zamówień.

W razie nie podania następujących danych przez użytkownika chcącego założyć Konto Niani usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona, ani pośredniczona:

• imię i nazwisko Klienta,

• płeć i data urodzenia Klienta,

• dane kontaktowe Klienta (telefon, e-mail),

• miejsce pobytu Klienta,

• wizerunek klienta (zdjęcie przedstawiające twarz),

• informacje dotyczące relacji z Klientem, takie jak data wprowadzenia danych osobowych Klienta do systemu, informacje o komunikacji prowadzonej z Klientem za pośrednictwem wszystkich kanałów, zastrzeżenia złożone przez Klienta.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez użytkownika w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies danych osobowych nie będą przetwarzane w tym celu.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych serwisu My Nanny do zainteresowań użytkownika, wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Axe Center Sp. z o. o. jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie danych osobowych użytkownika w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Serwer serwisu www.MyNanny.pl może w sposób automatyczny zbierać dane, w tym dane osobowe, w ramach tzw. logów lub plików dziennika, w szczególności:

• Adresy IP użytkownika,

• informacja o przeglądarce użytkownika,

• informacja o wersji systemu operacyjnego,

• data i czas serwera,

• czas ładowania strony

Dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu usprawnienia działania serwisu www.MyNanny.pl.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Niektóre Twoje dane osobowe w ramach działania Serwisu mogą być udostępniane innym jego użytkownikom na zasadach opisanych poniżej:

• jeżeli jesteś użytkownikiem z zarejestrowanym Kontem Rodzica i jednocześnie za pośrednictwem Serwisu zamieścisz ogłoszenie o poszukiwaniu opieki do dziecka, Twoje dane w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska oraz numeru telefonu udostępnione zostaną użytkownikom z zarejestrowanym Kontem Niani.

• jeżeli jesteś użytkownikiem z zarejestrowanym Kontem Niani Twoje imię i pierwsza litera nazwiska oraz płeć, wiek i wizerunek widoczne będą dla wszystkich użytkowników (w tym niezarejestrowanych). Pełne imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy widoczne będą dla użytkowników z zarejestrowanym Kontem Rodzica, którzy wykupili subskrypcję Konta Premium.

Dane mogą zostać udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone do przetwarzania podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy w celu lub w związku ze świadczeniem lub udoskonalaniem Usług za pośrednictwem portalu www.MyNanny.pl, w szczególności dotyczy to powierzenia danych podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie do Klientów zamówionych Towarów (np. firma kurierska), rzetelnych firm prowadzących usługi IT w tym hostingowe bądź firmom obsługującym płatności elektroniczne.

Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Pliki cookies

Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia bądź uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym ich kopiowania, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W określonych przypadkach także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do tzw. przeniesienia danych osobowych. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych albo zalogować się do Serwisu i skorzystać z zakładki Mój Profil, następnie, edytuj.

Jeśli naruszymy zasady dotyczące przetwarzania, jesteś uprawniony, aby wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).